Fundacja Rodzinna

z siedzibą w Krakowie

Tekst jednolity z dnia 12 marca 2019 r.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 1. „Fundacja Rodzinna” zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (t. jedn. Dz.U.2016.40) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona Fundatora aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Konrada Seweryna, w kancelarii notarialnej przy ul. Armii Krajowej 19 w Krakowie, w dniu 7 listopada 2016 roku 
 3. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 4. Fundacja jest osobą prawną i działa przez ustanowione w Statucie organy.
 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 6. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 7. Fundacja może ustalić własny znak graficzny wskazujący m.in. cele jej działalności.
 8. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 9. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.

ROZDZIAŁ II

Cele Fundacji

 1. Celami Fundacji jest działalność naukowa i kulturalna oraz z zakresu opieki i pomocy społecznej, a w szczególności:
  1. organizowanie i prowadzenie katechez przedmałżeńskich; 
  2. organizowanie i prowadzenie spotkań w poradni życia rodzinnego;
  3. upowszechnianie wiedzy i nauka z wykorzystaniem najnowszych technik, w tym sieci Internet; 
  4. organizowanie i finansowanie lub dofinansowanie oraz prowadzenie konferencji, seminariów, warsztatów specjalistycznych, a także konkursów, wystaw, kampanii społecznych oraz innych form zapewniających realizację celów statutowych Fundacji;
  5. umacnianie, propagowanie i wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych; 
  6. propagowanie i krzewienie chrześcijańskiego systemu wartości moralnych.
 1. W szczególności, Fundacja realizuje cele wskazane w ust. 1 powyżej poprzez:
  • prowadzenie platformy internetowej;
  • organizację, prowadzenie i finansowanie kursów za pomocą sieci Internet;
  • aktywne prowadzenie swoich profili wirtualnych na ogólnodostępnych internetowych portalach społecznościowych;
  • wydawanie odpowiednich zaświadczeń i świadectw; stały kontakt z księżmi i doradcami życia rodzinnego, posiadającymi misję kanoniczną w imieniu Biskupa, na podstawie wytycznych Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin;
 2. kontakt z Parafiami Rzymsko-katolickimi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą;
 3. Możliwa jest zmiana celów Fundacji w trakcie jej trwania poprzez zmianę Statutu.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w postaci gotówki w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), złożony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte i uzyskane przez Fundację w toku jej działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  • krajowych i zagranicznych darowizn,
  • dotacji, datków i subwencji,
  • funduszy europejskich,
  • odsetek z lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  • operacji finansowych.
 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności samej Fundacji.
 4. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

Informacje ogólne

§ 1 

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem) – organ obligatoryjny.
  2. Rada Programowa Fundacji (zwana dalej Radą) – organ fakultatywny.

Rada Programowa Fundacji

§ 2

 1. Rada stanowi organ kolegialny o charakterze opiniodawczym i może być powołana i odwołana jedynie uchwałą Fundatora.
 2. Rada składa się z liczby członków adekwatnej do charakteru zadań realizowanych przez Fundację w danym roku. 
 3. Członków Rady powołuje Fundator.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi, lub śmierci członka Rady.
 6. W uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady lub przez Fundatora. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

§ 3

 1. Rada stanowi organ kolegialny o charakterze opiniodawczym. Rada może w szczególności: 
  1. wyrażać opinie i sugerować zmiany w zakresie funkcjonowania projektów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację; 
  2. wskazywać główne kierunki działania Fundacji oraz kierunkowe wytyczne dla Zarządu, 
  3. opiniować regulaminy proponowane przez Zarząd, w tym w szczególności regulaminy projektów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację,
  4. opiniować opracowane przez Zarząd programy działania Fundacji.
 2. W sytuacji nie powołania Rady, kompetencje Rady wskazane w § 3 ust. 1 przechodzą na Fundatora.. 
 3. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Zarządu. W przypadku nie zwołania Rady w ww. sposób, uprawnionym do zwołania Rady jest Zarząd.
 4. Rada wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków.
 5. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Fundacji

§ 5

 1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora. Ustępujący Członek Zarządu ma prawo wskazać swojego następcę. 
 3. Na pierwszego Prezesa Zarządu wybiera się Piotra Ryszarda Wilka.
 4. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego, Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 6

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:
  • tworzenie regulaminów projektów edukacyjnych koordynowanych przez Fundację,
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, grantów i dotacji,
 4. dokonywanie zmian Statutu Fundacji.
 5. W przypadku kolegialnego Zarządu, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 7. Zarząd zobowiązany jest składać corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji ministrowi właściwemu ds. rodziny, pracy i polityki społecznej.
 8. W razie zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość działania Fundatora, w szczególności utraty przez niego osobowości prawnej, Zarząd przejmuje pełnię jego uprawnień.
 9. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji.
 10. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje funkcje na podstawie nawiązanego z Fundacją stosunku pracy, bądź innego stosunku cywilnoprawnego. 
 11. Przyznanie wynagrodzenia członkom zarządu, a także określenie jego wysokości i sposobu wypłaty następuje w uchwale Fundatora.

ROZDZIAŁ V

Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków i majątku lub z innych powodów.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go podmiotom prawa, których działalność odpowiada celom Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

 1. Statut sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach. 
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie.